Espace membres du Chœur d'Hommes de Cornaux - privé

Liste des membres du Chœur d'Hommes au 31.1.2016


MEMBRES

Metral Evan

Amiet Gérald

Auderset Pierre-Alain

Bannwart Eric

Berger Yvon

Bilat P.-A

Boillat P-Yves

Bovey Edouard

Braichet Gilbert

Cressier Yves

Droz François

Holzer Marcel

Jaunin Maurice

Meister Georges

Muriset Maurice

Nydegger Ulrich

Richard Jean-Marie

Rothenbüler Éric

Schläpfer Max

Schmid Nathaniel

Schneider Bernard

Tanner Claude

Veillard Pierre


MEMBRES D'HONNEUR

Hauert P-André

MEMBRES HONORAIRES

Bittel Albert

Boillat Raymond

Capraro Gilbert

Geiser Maurice

Laubscher Paul

Gélin Roger*

Duc Roger*

Guillaume Fernand*

Droz Alphonse*

Dürner Robert*

Chenaux Marc*

Nydegger Robert*

Berthoud Michel*

Probst Claude*

* membres nous ayant malheureusement quittés